حالت نمایش

پارکت چوبی ضد آب جزییات محصول

پارکت چوبی ضد آب امتیازمحصول موجود ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت چوبی 19 سانتیمتر جزییات محصول

پارکت چوبی 19 سانتیمتر امتیازمحصول موجود ٢,٢٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت چوبی 19 سانتیمتر

  پارکت چوبی 19 سانتیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 190 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 52 میلیمتر

  میزان کاردهی : 1/1 متر مربع
موجود ٢,٢٩٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت چوبی 17 سانتیمتر جزییات محصول

پارکت چوبی 17 سانتیمتر امتیازمحصول موجود ٢,٠٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت چوبی 17 سانتیمتر

  پارکت چوبی 17 سانتیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 170 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 52 میلیمتر

  میزان کاردهی : 1 متر مربع
موجود ٢,٠٩٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت چوبی 14 سانتیمتر جزییات محصول

پارکت چوبی 14 سانتیمتر امتیازمحصول موجود ١,٦٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت چوبی 14 سانتیمتر
  پپارکت چوبی 14 سانتیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 140 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 52 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/75 متر مربع
موجود ١,٦٩٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت چوبی 110 میلیمتر جزییات محصول

پارکت چوبی 110 میلیمتر امتیازمحصول موجود ١,٥٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١,٥٩٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 52 میلیمتر جزییات محصول

پارکت 52 میلیمتر امتیازمحصول موجود ١,٣٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 52 میلیمتر

  پارکت 52 میلیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 90 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 52 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/48 متر مربع
موجود ١,٣٩٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت چوبی 42 میلیمتر جزییات محصول

پارکت چوبی 42 میلیمتر امتیازمحصول موجود ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت چوبی 42 میلیمتر

  پارکت چوبی 42 میلیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 110 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 42 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0.60 متر مربع
موجود ٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 14 سانت جزییات محصول

پارکت 14 سانت امتیازمحصول موجود ٩٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٩٩٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 11 سانت جزییات محصول

پارکت 11 سانت امتیازمحصول موجود ٧٢٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 11 سانت

  پارکت 11 سانت چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 11 سانت

  طول 6 متر

  قطر 25 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/48 متر مربع
موجود ٧٢٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 90 میلیمتر جزییات محصول

پارکت 90 میلیمتر امتیازمحصول موجود ٥٨٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 90 میلیمتر

  پارکت 90 میلیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 90 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 25 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/48 متر مربع
موجود ٥٨٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 80 میلیمتر جزییات محصول

پارکت 80 میلیمتر امتیازمحصول موجود ٥٤٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 80 میلیمتر

  پارکت 80 میلیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 80 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 25 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/42 متر مربع
موجود ٥٤٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 140 میلیمتر جزییات محصول

پارکت 140 میلیمتر امتیازمحصول موجود ٦٩٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 140 میلیمتر

  پارکت 140 میلیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 140 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 19 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/75 متر مربع
موجود ٦٩٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 110 میلیمتر جزییات محصول

پارکت 110 میلیمتر امتیازمحصول موجود ٥٩٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 11 میلیمتر

  پارکت 11 میلیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 110 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 19 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/60 متر مربع
موجود ٥٩٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 25 میلیمتر جزییات محصول

پارکت 25 میلیمتر امتیازمحصول موجود ٤١٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 25 میلیمتر

  پارکت 25 میلیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 65 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 25 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/30 متر مربع
موجود ٤١٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 9 سانتیمتر جزییات محصول

پارکت 9 سانتیمتر امتیازمحصول موجود ٤٨٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 9 سانتیمتر

  پارکت چوبی 9 سانتیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 90 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 19 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/48 متر مربع
موجود ٤٨٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 8 سانتیمتر جزییات محصول

پارکت 8 سانتیمتر امتیازمحصول موجود ٤٢٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 8 سانتیمتر

  پارکت چوبی 8 سانتیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 80 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 19 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/42 متر مربع
موجود ٤٢٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 6 سانتیمتر جزییات محصول

پارکت 6 سانتیمتر امتیازمحصول موجود ٣٨٦,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 6 سانتیمتر

  پارکت چوبی 6 سانتیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 60 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 19 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/30 متر مربع
موجود ٣٨٦,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 14 سانتیمتر جزییات محصول

پارکت 14 سانتیمتر امتیازمحصول موجود ٥٨٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 14 سانتیمتر

  پارکت چوبی 14 سانتیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 140 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 15 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/75 متر مربع
موجود ٥٨٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 11 سانتیمتر جزییات محصول

پارکت 11 سانتیمتر امتیازمحصول موجود ٤٩٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 11 سانتیمتر

  پارکت چوبی 11 سانتیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 110 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 15 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/60 متر مربع
موجود ٤٩٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 9 سانت جزییات محصول

پارکت 9 سانت امتیازمحصول موجود ٤١٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 9 سانت

  پارکت چوبی 9 سانت چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  گرید A++

  عرض 90 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 15 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/48 متر مربع
موجود ٤١٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 8 سانت جزییات محصول

پارکت 8 سانت امتیازمحصول موجود ٣٨٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 8 سانت

  پارکت چوبی 8 سانت چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  گرید A++

  عرض 80 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 15 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/42 متر مربع
موجود ٣٨٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید