اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان

لیست قیمت زیره پلاستیکی تایل

تاریخ به روزرسانی: 1401/04/01
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
تایل سنگ 168,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16 1396/4/9 1397/6/24 1401/3/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
165000 190000 210000 115000
تایل پلاستیکی سنگین مواد نو 9,600
دامنه تغییرات قیمت
1398/11/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1850
تایل چوب پلاست 134,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16 1397/6/24 1397/9/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
185000 220000 270000
تایل چوبی 132,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/7/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
540000
زیره پلاستیکی تایل 10,200
دامنه تغییرات قیمت
1396/11/26 1397/6/24 1397/8/18 1403/3/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1050 1100 1400 10200
زیره پلاستیکی تایل کفپوش 12,800
دامنه تغییرات قیمت
1396/4/9 1397/8/18 1397/10/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
2200 2800 2500
موزاییک چوبی 402,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/7/19 1399/7/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
540000 540000
کفپوش تایل 20 در 40 124,000
دامنه تغییرات قیمت
1401/2/8
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1180000
کفپوش تایل 30 در 15 74,200
دامنه تغییرات قیمت
1401/2/8
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1180000
کفپوش تایل 30 در 30 129,000
دامنه تغییرات قیمت
1401/2/8
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1180000
کفپوش تایل 30 در 60 240,000
دامنه تغییرات قیمت
1401/2/8 1401/2/8
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1240000 1280000
کفپوش تایل 40 در 40 246,500
دامنه تغییرات قیمت
1401/2/8
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1180000
کفپوش تایل 40 در 80 520,000
دامنه تغییرات قیمت
1401/2/8
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1480000
کفپوش تایل 80 در 80 1,010,000
دامنه تغییرات قیمت
1401/2/8
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1480000
کفپوش چوب پلاست 30 در 30 142,000
دامنه تغییرات قیمت
1401/3/30
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
142000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت