• مزایای چوب پلاست کامپوزیت

    مزایای چوب پلاست کامپوزیت 1393/11/17

    مزایای چوب پلاست

    . نصب بسیـار سریـع و آسـان
    . عایق  اشعـه و امـواج رادیومغنـاطیسی، صوت، گـرمـا و سرمـا
    ....