• درباره چوب آکاژو

    درباره چوب آکاژو 1395/7/7

    چوب آکاژو

    آکاژوها به دو دسته آکاژوی آمریکایی و آفریقایی تقسیم می شوند که اغلب آکاژوی آفریقایی در بازار...