• چوب بالسا

    چوب بالسا 1395/7/7

    چوب بالسا

    چوب بالسا، سبک ترین چوب تجاری است. دارای سفتی و قابلیت فرم دهی فراوانی است. و به رنگهای سفید تا...