• ویژگی های چوب پلاستیک

    ویژگی های چوب پلاستیک 1393/5/19

    ویژگی های چوب پلاستیک

    نصب بسیـار سریـع و آسـان
    عایق  اشعـه و امـواج رادیومغنـاطیسی، صوت، گـرمـا و سرمـا