• مقدمه

    مقدمه 1393/11/6

    مقدمه

    تاریخچه کامپوزیت‌های چوب پلاست به اوایل دهه 1900 بر می‌گردد. در این دهه یک کامپوزیت اولیه تحت نام...